Tamadun Islam

 Tamadun Islam Essay

Definisi Tamadun

Daripada catatan Kamus Dewan, tamadun diertikan sebagai:

1 . Keadaan masyarakat manusia yang dicirikan oleh atau didasarkan di taraf kemajuan kebendaan juga perkembangan pemikiran (sosial, budaya, politik dan lain- lain) yang banyak, peradaban.

installment payments on your Negara dan penduduknya yang telah menggapai taraf kemajuan kebendaan juga perkembangan pemikiran (sosial, budaya, politik kemudian lain-lain) yang tinggi, peradaban.

3. Budaya atau panduan hidup orang-orang (negara, kawasan atau sesuatu zaman) tertentu, peradaban.

Sebagai kesimpulan, tamadun bermaksud peradaban, kemajuan persis ada untuk segi kebendaan mahupun kerohanian, kebudayaan, keilmuan, pergaulan, pendidikan, teknologi, akhlak dan sopan santun.

ASAL-USUL PERKATAAN " TAMADUN"

Istilah tamadun yang digunakan oleh bahasa melayu ialah perkataan yang bermula daripada kode Arab. Daripada sudut makna atau semantik, " tamadun" adalah sebutan terbitan yang berakar umbi daripada kata kerja " maddana" yang bererti pemilihan sesuatu posisi sebagai tempat tinggal dan membangunkan sesuatu kawasan hingga jadi suatu perbandaran.

Dari segi sejarah, kajian atas tamadun sudah diperkenalkan tuk kali pertama pada kurun ke-14M dengan Ibn Khaldun didalam bukunya В‘Al-Muqadimmah Li Kitab Al-В‘Ibar'. Beliau menggunakan perkataan В‘umran' sebagai merujuk kepada tamadun yang kita fahami kali ini. Di pada bahasa Arab, terdapat empat istilah yang pernah digunakan untuk membincangkan tentang konsep pembangunan, kemajuan dan pencapaian manusia. Istilah-istilah tersebut adalah:

1 . В‘Umran - Umran berasal daripada perkataan bahasa Arab `imr yang bermaksud В‘bangunan' kemudian perkataan `umr yg bererti В‘memanjangkan umur' yg menggambarkan bagaimana manusia mengembangkan hidup. Prof. Franz Rosenthal jua menterjemahkannya ke dalam Kode Inggeris sebagai perbandaran (urbanization) dan tamadun (civilization).

2 . Hadharah В– Hadharah pula bermula dpd perkataan " khudhur" bererti В‘yg hadir'. hadarah" ini boleh diertikan sebagai sebuah penduduk yg menetap di bandar berasaskan salahsatu sistem politik, agama kemudian sosio-politik yg mantap. Masyarakat itu juga moden kemudian maju pada bidang pemikiran, pendidikan, perekonomian, perdagangan, penciptaan, pertanian, pentadbiran serta menghormati peraturan lalu berkomunikasi berdasarkan tata susila yg tinggiyang. Hadharah dalam istilah Arab moden pula diterjemahkan oleh Prof. G. Electronic. Von Grunebaum sebagai В‘civilization'.

a few. Madaniyyah- Istilah ini yg diambil daripada akar kata " Madinah" yg merujuk kpd negara Islam pertama diasaskan oleh Rosulullah s. a. watts. Sarjana Islam Al-Farabi sudah menggambarkan " madaniyyah" di sini. sebagai pencapaian umat Islam di kota berasaskan wahyu iaitu Aqidah, Shariah kemudian Akhlaq

some. Tamadun В– Tamadun pula bermaksud peradaban, yakni situasi dan tingkat kemajuan di kehidupan jasmani dan rohani sesebuah bangsa dan penduduk.

Daripada perspektif Islam, takrif yang dikemukakan melalui madaniyyah, umran hadarah dan tamadun meskipun masing-masing agak berbeza, tetapi sesungguhnya menemui titik persamaan daripada segi konsep tamadun, iaitu meletakkan unsur agama yang berpaksi pada akidah, syariah dan akhlak sebagai asas dan basis dalam pembinaan dan eksploitasi tamadun.

Ciri-Ciri Am Tamadun

Menurut buku В‘Two Classes is Islamic Civilization' karangan M. A. J Plead with, sesebuah masyarakat yang bertamadun mempunyai ciri-ciri asas yang berikut: 1 ) Wujud penempatan masyarakat orang di kawasan tertentu (Kota, bandar, kepolisan)

2 . Peningkatan kualiti kehidupan dan jangka hayat.

three or more. Wujud cara organisasi kemudian institusi sosial dalam bidang politik, pentadbiran, ekonomi lalu pendidikan yang sempurna.

4. Muncul 1 bahasa / beberapa bahasa serumpun dgn satu cara tulisan tersendiri utk mendapatkan informasi.

5. Wujud sistem perundangan dan cara nilai/moral yang berkuatkuasa. six. Peningkatan daya reka cipta dlm aspek teknologi lalu pembinaan. six. Perkembangan daya kreativiti dalam bidang falsafah, kesenian,...

Related

 Stimulant: Drug Addiction Essay

Stimulant: Drug Addiction Essay

Stimulating,  any of a group of drugs that excite the central nervous system, enhance alertness, and alleviate fatigue. Caffeine is perhaps the most socially acceptable and commonly used stimulating. Other stimulants include crack and amphetamines…...

 Roles of the People’s Bank of Chinese suppliers Essay

Roles of the People’s Bank of Chinese suppliers Essay

1 . Composing and improving relevant laws and regulations, rules and regulations which have been related to satisfying its capabilities 2 . Creating and implementing monetary policy in accordance…...

 Learning to Ride a motorcycle to Learning how to Drive a Car Essay

Learning to Ride a motorcycle to Learning how to Drive a Car Essay

Today in Malaysia, it is traffic everywhere most of the time near roundabouts which make many people late for work; accidents occur and so on. Figure out…...

 The Illiad Play Composition

The Illiad Play Composition

Zahiah Hammad An Iliad Essay Response Honors Uk Literature Mr. Jason Then simply 3/24/14 " War is definitely Hell” Adventurers seeking…...

 Essay regarding Hotel Reservation System

Essay regarding Hotel Reservation System

JANUARY 2004 RESEARCH Policy Section Economic and Scientific Policy Study upon online hotel reservation systems IP/A/IMCO/FWC/2006-058/LOT 4/C1/SC8 PE 416. 205 IP/A/IMCO/ST/2008-19…...

 Casestudy you Research Paper

Casestudy you Research Paper

You Are Your Own Most severe Enemy Overview It focuses on in this part the importance of information security and what is the result and causes…...